[give_form id="30"]

Zásady ochrany osobních údajů

 

I . Obecné informace

Nadační fond Klíč k úsměvu, se sídlem Křenová 64/13, Trnitá, 602 00 Brno, IČO: 10842501, zapsaná v nadačním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl N, vložka číslo 765 („NFKKU“), tímto poskytuje informace o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, včetně práv souvisejících se zpracováním osobních údajů.

Ochrana soukromí a zpracování osobních údajů je pro NFKKU prioritou a zpracování osobních údajů je považováno za přísně důvěrné a s osobními údaji je nakládáno v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, zejména obecným nařízením o ochraně osobních údajů EU 2016/679.

NFKKU, jakožto správce osobních údajů, shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) osobní údaje ve spojení se svou činností (jednotlivé účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou blíže vymezeny níže).

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

II. Kontaktní údaje

V případě dotazů, týkajících se ochrany osobních údajů, nebo za účelem uplatnění vašich práv, kontaktujte Nadační fond Klíč k úsměvu a to:

III. Jaké osobní údaje jsou shromažďovány a zpracovávány?

Zpracováváme vámi poskytnuté informace jako například:

 • Jméno a příjmení
 • Emailová adresa
 • Telefonní číslo (pokud bylo poskytnuto)
 • Číslo bankovního účtu (pokud bylo poskytnuto)
 • Datum narození (pokud bylo poskytnuto)
 • Rodné číslo (pokud bylo poskytnuto)
 • IČO/DIČ (pokud bylo poskytnuto)

Poskytnutí vašich osobních údajů je dobrovolné. V případě jejich neposkytnutí však pravděpodobně nebudeme schopni správně přiřadit váš dar, zpracovat požadavek atd. Pokud se například rozhodnete poskytnout NFKKU dar a budete požadovat potvrzení pro daňové účely, můžeme jej vystavit pouze tehdy, když budeme schopni přiřadit dar k vašim osobním údajům. Když poskytnete NFKKU dar prostřednictvím našich webových stránek, sdělíme vám, jaké informace jsou vyžadovány a které údaje jsou nepovinné. V ostatních případech si můžete zvolit, zda NFKKU přístup ke svým údajům poskytnete – můžete například vypnout funkci cookies ve svém prohlížeči (ačkoliv v takovém případě je možné, že nebudete moci plně využít všechny sekce naší webové stránky).

IV. Příjemci osobních údajů

Osobní údaje jsou zpřístupněny pouze oprávněným pracovníkům NFKKU , či jednotlivým zpracovatelům osobních údajů NFKKU, a to pouze v míře nezbytně nutné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování, případně na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů. Seznam příjemců osobních údajů správce je průběžně aktualizován a při uzavírání smlouvy či kdykoliv za dobu její účinnosti bude klientovi na požádání poskytnut. NFKKU je v zákonem stanovených případech oprávněn, resp. povinen, některé osobní údaje předat na základě platných právních předpisů příslušným orgánům veřejné moci.

V. Doba uchování osobních údajů

NFKKU zpracovává osobní údaje po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou je NFKKU povinen, jakožto správce osobních údajů, osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů, nebo po dobu, na kterou nám byl ke zpracování údajů udělen souhlas.

VI. Účely uchovávání osobních údajů

NFKKU vaše osobní údaje použije pro následující účely:

 • ke zpracování jednorázových a pravidelných darů;
 • pro komunikaci s vámi ohledně vašeho dárcovství;
 • pro komunikaci s vámi ohledně žádostí o podporu projektů NFKKU;
 • pro informování o vámi podpořených projektech a výsledcích práce NFKKU;
 • k odpovědi a vyřízení jakékoliv stížnosti, dotazu nebo žádosti, s nimiž se na nás obrátíte;
 • k vyhovění vašim požadavkům při uplatnění vašich práv v souladu s právními předpisy o ochraně údajů, kdy například požadujete přístup k vašim osobním údajům;
 • k vylepšení uživatelského komfortu webu klickusmevu.cz můžeme shromažďovat informace o způsobu, jakým využíváte náš web a přistupujete na něj. Webové stránky NFKKU využívají službu Google Analytics, která používá soubory cookies – více informací najdete zde;
 • k plnění povinností uložených regulačními orgány, včetně spolupráce s regulačními orgány a pro účely našeho vlastního interního auditu;
 • k dodržování platných zákonů a předpisů, například zákona o veřejných sbírkách, zákona o archivnictví aj.

VII. Osobní údaje třetích osob

Osobní údaje třetích osob, čímž se rozumí osobní údaje zaměstnanců a dalších fyzických osob podílejících se na spolupráci s klientem a dárcem, popř. jiné údaje, které NFKKU obdrží od subjektu údajů v souvislosti s uzavřením či plněním smlouvy, budou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Tyto osobní údaje použije NFKKU za účelem plnění smluv s klienty a dárci. Klient i dárce tímto bere na vědomí, že NFKKU bude zpracovávat osobní údaje třetích osob po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy, anebo po dobu delší vznikne-li v odůvodněném případě potřeba uchovávat údaje v souvislosti s konkrétním případem.

VIII. Práva subjektů údajů

Máte právo požádat o výpis vašich osobních údajů, které se nacházejí v našich databázích, a o popis toho, k jakým účelům vaše údaje používáme. Pokud se domníváte, že jakékoliv námi uchovávané údaje o vás jsou nepřesné nebo jejich další uchovávání za účelem, za kterým byly získány, již není nezbytné, můžete NFKKU požádat o jejich opravu nebo smazání. V případě jakýchkoliv změn nebo nepřesností u vašich osobních údajů nás prosím neprodleně informujte prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

Rovněž máte následující práva:

 • Přenositelnost údajů – v rozsahu, v němž je váš souhlas chápán jako právní základ pro zpracování osobních údajů a osobní údaje jsou zpracovány automaticky, máte právo obdržet všechny takovéto osobní údaje ve strukturovaném, obvykle používaném a strojově čitelném formátu a také po NFKKU vyžadovat jejich předání jinému správci, za předpokladu, že je to technicky proveditelné;
 • Právo na omezení zpracování – máte právo omezit zpracování svých osobních údajů pokud:
  • z jakýchkoliv důvodů nemůžete NFKKU podporovat, ale předpokládáte, že v budoucnu chcete NFKKU opětovně podpořit
  • zpochybníte správnost osobních údajů (dokud neprovedeme dostatečné kroky k nápravě nebo ověření jejich správnosti);
  • již nadále není nutné uchovávat osobní údaje pro účely zpracování, ale tyto údaje jsou vyžadovány pro vznik, uplatnění nebo ochranu právních nároků; nebo
  • je vámi vznesena námitka vůči zpracovávání na základě oprávněného zájmu a probíhá ověření, zda má NFKKU oprávněné důvody ve zpracovávání pokračovat.
 • Pokud vaše osobní údaje podléhají těmto omezením, zpracujeme je pouze s vaším souhlasem nebo za účelem vzniku, uplatnění nebo ochrany právních nároků.
 • Právo na vyřazení, či výmaz – máte také právo po nás vyžadovat, abychom vaše osobní údaje vyřadili, nebo vymazali z databázového systému NFKKU (včetně souhlasu s přímým marketingem to však neplatí v případech, kdy má NFKKU jiná právní odůvodnění pokračovat ve zpracovávání vašich údajů nebo je jejich zpracovávání v oprávněném zájmu NFKKU).
 • Právo vznést námitku vůči zpracování z důvodu oprávněného zájmu – v rozsahu, v němž je zpracovávání vašich osobních údajů vedeno oprávněným zájmem NFKKU, máte právo vznést námitku vůči takovému zpracování, za předpokladu, že NFKKU neprokáže oprávněné důvody pro zpracování, které převyšují vaše zájmy, práva a svobody nebo pokud je nezbytné zpracovat vaše osobní údaje za účelem vzniku, uplatnění nebo ochrany právních nároků.

V souvislosti se všemi těmito právy prosím kontaktujte NFKKU a komunikaci označte nadpisem „Uplatnění práv(a) subjektu údajů“. NFKKU je možné kontaktovat písemně na adrese Křenová 64/13, Trnitá, 602 00 Brno, nebo e-mailem na info@klickusmevu.cz

Pokud chcete podat stížnost na způsob, jakým bylo s vašimi osobními údaji nakládáno, kontaktujte nás a vaše stížnost bude prošetřena. Máte rovněž právo podat stížnost k dozorujícímu orgánu (tj. Úřad na ochranu osobních údajů ČR, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7).

IX. Anonymita

Hovory i zprávy jsou zcela anonymní. Anonymitu porušujeme pouze v případě, pokud půjde o závažné ublížení na zdraví, kde jsme povinni tuto skutečnost nahlásit patřičným orgánům.

X. Účinnost

Podmínky zpracování osobních údajů tvoří nedílnou součást smluv uzavíraných s NFKKU s účinností od 20. 7. 2021.